Актуални обучения, които предлагаме

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) е собственост на НАРУ и чрез него Асоциацията провежда обучения и квалификации в сферата на образованието и приобщаването на деца и ученици със специални образовтелни потребности. Институтът е сертифициран по ISO 9001, като прилаганата система за качество отговаря на всички европейски и международни изисквания. Институтът осигурява кредити спрямо изискванията на Министерство на образованието и науката. 

НАРУ твърдо счита, че за развитието на по-качествено приобщаване и интеграция в детските градини и училища е необходима качествена квалификация на всички имащи отношение по този процес.

Поради тази причина, чрез НИОПП, Асоциацията предлага разнообразни квалификационни програми, както за своите членове, така и за общообразователни и специални учители, директори, родители, социални работници,психолози, логопеди, терапевти и др.

НАРУ и НИОПП са в партньорство както с български, така и с европейски водещи организации за обучение в сферата на приобщаването и интеграцията.

Отворени програми за текуща квалификация: 

 • Приобщаваща класна стая – как да го постигнем;

 • Приобщаващо образование и работа в екип;

 • Терапевтични програми в ресурсното подпомагане;

 • Организация на приобщаваща среда в общообразователния клас;

 • Въведение в сензорната интеграция. Теория и практика;

 • Приобщаване и слухово-речево развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

 • Стратегии за приобщаване на ученици със специални образователни потребности в общообразователна среда чрез използване на интерактивни методи и средства за преподаване;

 • Децата на новото време – характеристики, специфика на работата с тях;

 • Заучаване на мотивацията за учене;

 • Работа в мултикултурна среда;

 • Работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация на внимание;

 • Развиване на емоционална интелигентност у деца и учители;

 • Комуникативни умения-копинг стратегии и синхронизиране с децата;

 • Диагностични възможности на детската рисунка;

 • Подходи за адаптиране на средата и дейността с цел намаляване бариерите ограничаващи участието на децата със специални образователни потребности в контекста на приобщаващото образованиие;

 • Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищата и детските градини ;

 • Особености в оценяването и работата с деца и ученици с множество увреждания;

 • Използване на помощни средства в предучилищното и училищното образование за развиване на фина моторика и графомоторни умения за деца и ученици със затрудения и специални образователни потребности;

 • Допълнителна подкрепа за личностно развитие: как да я организираме?

 • Управление на училищното приобщаване; 

 • Базови компетенции за посрещане на специалните образователни потребности от учителите;

 • Социална работа в училище: подкрепа за децата в риск;

 • Нормативна рамка на приобщаващото образование;

 • Подготовка и изпълнение на общински и областни стратегии за подкрепа на личностното развитие според Закона за предучилищно и училищно образование

Обученията ни са предназначени за:

- учители

- държавни експерти от РУО и общинските администрации

- ресурсни учители 

- психолози

- логопеди

- слухово - речеви рехабилитатори

- ерготерапевти

- директори на училища

- общообразователни специалисти 

- родители на деца със специални образователни потребности 

- студенти от педагогическите специалности

__________________________________________

За да поръчате обучение, моля свържете се с Национален институт за образование и приобщаващи политики на email: niopp@abv.bg 

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията