НАРУ АЛАРМИРА ЗА ПРОБЛЕМИ С ИЗПЛАЩАНЕТО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ

публикувана на : 09.02.2017

Ние от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) настояваме за спешна промяна в Наредбата за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, която е в сила от 16.01.2017г.

Съгласно чл. 219, ал. 5 от ЗПУО, само педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно, или за наем по месторабота при условия и ред, определени в наредба, издадена от Министъра на образованието и науката, съгласувано с Mинистъра на финансите.

Регионалните центрове са създадени по области и в тях работят специалисти, които осъществяват подпомагане и подкрепа на деца и ученици със специални потребности, обучаващи се в училищата и детските градини.

В цялата страна има недостиг на ресурсни специалисти, особено в по-малки общини и населени места, и осигуряването на такива е единствено възможно чрез специализираните обслужващи звена към МОН, а именно Регионалните центрове.

С новата Наредба за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование се ограничава възможността за изплащането на транспортните разходи на тези наши специалисти, които всеки ден пътуват по различни дестинации, за да подсигурят така нужната допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП.

Освен това нашите психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори и учители на деца с нарушено зрение покриват територията на цялата област и участват в екипи за подкрепа за личностно развитие на много места.

Има много градове с население над 5 000 души, в които по училищата няма достатъчно специалисти и се налага ресурсните учители да пътуват, за дакомпенсират тази липса, най вече на психолози и логопеди.

В София-град например, регионалните екипи всеки ден се движат в различни посоки, при което разходите за транспорт често достигат сума над 10 лева. От текста става ясно, че специалистите, работещи в отдалечени квартали в най-големите градове няма да могат да се възползват от възстановяване на разходите. В градове като София има ресурсни учители, които работят на 15 и повече километра от местоживеенето. На ресурсните специалисти често им се налага да посещават по 3 и повече училища на ден, като част от мобилни екипи за подкрепа процеса на приобщаващото образование, като членове на регионални екипи, училищни екипи и др. Всички тези дейности са свързани с пътуване между регионалните центрове, училищата и местоживеенето на специалистите. Имайки предвид цените на обществения транспорт и на горивата, придвижването на собствени разноски при подобна динамика на работата би ги затруднило изключително много.

Смятаме, че Министерство на образованието и науката трябва да вземе предвид ситуацията с дистанциите в София-град и другите градове с много квартали.

НАРУ настоява за регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование да бъдат предвидени средства за възстановяване на транспортни разходи и за големите населени места. Смятаме, че по отношение на работещите в държавната система на ресурсно подпомагане това е логично, професионално и наложително.

Работата на ресурсните специалисти е свързана с много пътуване и допълнителни разходи, които ако се покриват от бюджета на Регионалните центрове, ще доведе до финансова невъзможност тези хора да бъдат стимулирани и да се осигуряват необходимите материали за пълноценната им дейност.

Приобщаващото образование е политика и философия и в момент, в който много малко училища в страната са запознати как да работят в условията на новият закон, ние считаме, че ресурсните специалисти трябва да са този гарант, който като част от структурата на МОН да съдейства за реализирането на тази политика във всички кътчета на страната, независимо от броя на жителите в тях.

За да запазим тази добра практика настояваме с допълнителни средства от държавния бюджет да се възстановяват разходите за транспорт или за наем на педагогическите специалисти, чиято месторабота е в населено място без значение от броя на жителите в него!

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) настоява за спешна среща с представители на Министерство на образованието и науката, на която заедно да бъде потърсено решение по темата.

Ние от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) настояваме за спешна промяна в Наредбата за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, която е в сила от 16.01.2017г.

Съгласно чл. 219, ал. 5 от ЗПУО, само педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно, или за наем по месторабота при условия и ред, определени в наредба, издадена от Министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.

Регионалните центрове са създадени по области и в тях работят специалисти, които осъществяват подпомагане и подкрепа на деца и ученици със специални потребности, обучаващи се в училищата и детските градини.

В цялата страна има недостиг на ресурсни специалисти, особено в по-малки общини и населени места, и осигуряването на такива е единствено възможно чрез специализираните обслужващи звена към МОН, а именно Регионалните центрове.

С новата Наредба за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование се ограничава възможността за изплащането на транспортните разходи на тези наши специалисти, които всеки ден пътуват по различни дестинации, за да подсигурят така нужната допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП.

Освен това нашите психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори и учители на деца с нарушено зрение покриват територията на цялата област и участват в екипи за подкрепа за личностно развитие на много места.

Има много градове с население над 5 000 души, в които по училищата няма достатъчно специалисти и се налага ресурсните учители да пътуват, за дакомпенсират тази липса, най вече на психолози и логопеди.

В София-град например, регионалните екипи всеки ден се движат в различни посоки, при което разходите за транспорт често достигат сума над 10 лева. От текста става ясно, че специалистите, работещи в отдалечени квартали в най-големите градове няма да могат да се възползват от възстановяване на разходите. В градове като София има ресурсни учители, които работят на 15 и повече километра от местоживеенето. На ресурсните специалисти често им се налага да посещават по 3 и повече училища на ден, като част от мобилни екипи за подкрепа процеса на приобщаващото образование, като членове на регионални екипи, училищни екипи и др. Всички тези дейности са свързани с пътуване между регионалните центрове, училищата и местоживеенето на специалистите. Имайки предвид цените на обществения транспорт и на горивата, придвижването на собствени разноски при подобна динамика на работата би ги затруднило изключително много.

Смятаме, че Министерство на образованието и науката трябва да вземе предвид ситуацията с дистанциите в София-град и другите градове с много квартали.

НАРУ настоява за регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование да бъдат предвидени средства за възстановяване на транспортни разходи и за големите населени места. Смятаме, че по отношение на работещите в държавната система на ресурсно подпомагане това е логично, професионално и наложително.

Работата на ресурсните специалисти е свързана с много пътуване и допълнителни разходи, които ако се покриват от бюджета на Регионалните центрове, ще доведе до финансова невъзможност тези хора да бъдат стимулирани и да се осигуряват необходимите материали за пълноценната им дейност.

Приобщаващото образование е политика и философия и в момент, в който много малко училища в страната са запознати как да работят в условията на новият закон, ние считаме, че ресурсните специалисти трябва да са този гарант, който като част от структурата на МОН да съдейства за реализирането на тази политика във всички кътчета на страната, независимо от броя на жителите в тях.

За да запазим тази добра практика настояваме с допълнителни средства от държавния бюджет да се възстановяват разходите за транспорт или за наем на педагогическите специалисти, чиято месторабота е в населено място без значение от броя на жителите в него!

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) настоява за спешна среща с представители на Министерство на образованието и науката, на която заедно да бъде потърсено решение по темата.

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията