КАЛОЯН ДАМЯНОВ ЗА НОВИТЕ РЦПППО

публикувана на : 25.07.2016

По време на Школата за училищно приобщаване на НАРУ, която се проведе от 20 до 24 юли в Поморие, д-р Калоян Дамянов – Съветник на министъра на образованието и науката, разясни някои от ключовите моменти в новия Държавен образователен стандарт за приобщаващото образование.

Ето какво каза той по време на презентацията си:

"Основни точки в стандарта са подкрепата за личностно развитие на база на концепцията, която съществува в новия закон. Определени са функциите на екипите за подкрепа за личностно развитие, регионалните и мобилни екипи, както и регионалните центрове. Всичко това е една нова философия, която радикално обръща училищната система. Училищата ще се превърнат в отворена платформа, която събира всички необходими ресурси."

Д-р Дамянов обърна внимание на това, че за първи път българското образователно законодателство припознава възможността в училище да се предоставя обща и допълнителна подкрепа. "Това е една рамка, която беше позната предимно в социалната работа, но сега навлиза и в системата на образованието. Около понятието "индивидуална подкрепа" се развиват различни видове подпомагане, за да може ученикът да достигне своя максимален потенциал. Общата подкрепа ще включва всичко, което правят общообразователните специалисти - извънкласни дейности, посещения при педагогически съветник, логопед и психолог. Тя е предназначена за всички ученици. Ще бъде осигурена една социална, физическа и психологическа среда, като за да се постигне това трябва ще се използват множество инструменти."

"Новите регионални центрове са тези, които ще оценяват индивидуалните образователни потребности, като до този момент това беше възможно само за ученици със СОП. Всяко дете може да има етап, в което има нужда от допълнително подпомагане.  Новият закон признава няколко групи ученици, като например тези в риск. "Деца в риск" е един много широк термин, който се ползва предимно от Закона за закрила на детето. Учениците с изявени дарби също попадат в стандарта. Те често имат нужда от индивидуален план, повече часове и по-интересен материал. Ако училището не може да отговори на изпреварващото развитие на тези деца, има опасност те да изостанат."

Калоян Дамянов обърна специално внимание на това, че във всяко едно училище ще има координиращ екип, който има за задължение да разпознава специалните потребности и да координира усилията, които се полагат за работата с тези деца.

"Разликата между координиращия екип и регионалния екип е, че координиращия екип е на ниво училище. Регионалният екип от своя страна няма да прави оценка на децата, ще оценява само предоставяната ресурсна подкрепа. Важна функция на регионалните екипи са правомощията им да одобряват или да не одобряват предоставяната подкрепа в детските градини и училищата, като това касае само децата със СОП. В рамките на регионалните екипи ще има мобилни екипи, които ще са координирани от председателя на регионалния екип. Председателите ще изпълняват ролята на администратори, които за разлика от членовете на екипа не е задължително да бъдат специалисти."

Д-р Дамянов завърши представянето си като каза, че предстои да бъдат изяснени въпросите с финансирането, както и няколко други моменти. "Все още се очакват промени. Важно е заедно да бъдат идентифицирани точките, които имат нужда от усъвършенстване. Всички ресурсни специалисти имат отговорността да участват в случването на един закон, който за първи път се грижи за личността на учениците по толкова изразен начин."

НОВИНИ

Кръстев:Детската агресия не е проблем само на училището,а и на

Александър Кръстев е доктор по психология. Работи като консултант и обучител на

НАРУ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Национална асоциация на ресурсните учители организира информационен семинар на

ОБЯВИ И КАРИЕРИ

Логопедични, арт-терапевтични и ресурсни занимания с Паула :)

публикувана от Паула на 04.07.2016

Здравейте :) Предлагам следните услуги: /Снемане на логопедичен статус/ Логопедичният статус под формата на чек лист се...

Актуални обучения, които предлагаме

Разгледай обученията